І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. ХЕРСОНСЬКА    ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ   ШКОЛА    І-ІІІ  СТУПЕНІВ

№ 39  «ШКОЛА-РОДИНА»  ХЕРСОНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ   (далі – школа №39) – це загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує початкову, базову та повну загальну середню освіту.

1.2. Школу №39 створено згідно з рішенням виконавчого комітету Херсонської міської ради від 19.08.1998 №518. Вона перебуває в комунальній власності.

1.3.  Місцезнаходження школи № 39   (юридична адреса): вулиця 1-а Текстильна, будинок 1, місто Херсон, 73030.

1.4. Школа № 39 є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки з власними реквізитами, може мати реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, самостійний баланс. Школа № 39 може обслуговуватися централізованою бухгалтерією при управлінні освіти Херсонської міської ради.

1.5. Засновником школи № 39 є Херсонська міська рада (далі – Засновник). Управління освіти Херсонської міської ради сприяє фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню школи № 39.

1.6. Головною метою школи № 39 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки та підтримки обдарованих дітей.

1.7. Головними завданнями школи № 39 є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів і понад державний стандарт;
 • виховання громадянина-патріота України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, формування наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування ціннісних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство.

1.8. Школа № 39 у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, іншими чинними законодавчими та  нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.9. Школа № 39 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.10. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними умовами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.11. Мовою навчання школи № 39 є українська, можливе запровадження профілю навчання, поглиблене вивчення окремих предметів і курсів за вибором.

1.12. Школа № 39 має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу, за погодженням із управлінням освіти Херсонської міської ради;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальним закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального та матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від юридичних і фізичних осіб в якості благодійних внесків;
 • надавати додаткові освітні послуги відповідно до чинного законодавства;
 • здійснювати капітальний і поточний ремонт у межах виділених коштів;
 • на підставі спеціальних угод об’єднувати свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами;
 • відкривати всі види рахунків, у тому числі валютні, у банках України.

1.13. У школі № 39 створені та функціонують: центр творчого розвитку дитини, координаційна рада із зовнішніх комунікацій, науково- методична рада,  методичні об’єднання вчителів-предметників, працює соціально-психологічна служба. Для науково-дослідницької роботи можуть створюватися творчі групи та науково-методичні лабораторії.

1.14. Медичне обслуговування та організація харчування учнів здійснюється відповідно до законодавства України.

1.15. Відносини школи № 39 з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.16. У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

ІІ. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ


2.1. Зарахування учнів до школи № 39 здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування. Зарахування учнів здійснюється за наказом керівника закладу. Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до класів ІІІ ступеня документ про відповідний рівень освіти. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.2. Зарахування учнів до класів з поглибленим вивченням окремих предметів здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.3. Учням, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу, надається право і створюються умови для індивідуального навчання відповідно до Положення про індивідуальне навчання, на основі заяв батьків або осіб, які їх замінюють.

2.4. Зарахування до груп продовженого дня або повного денного перебування дітей та їх відрахування з них здійснюється за наказом директора школи № 39, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

2.5. Директор школи № 39 зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.6. Переведення учнів до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.7. У випадку вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до школи № 39 заяву із зазначенням причини вибуття. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


3.1. Школа № 39 планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів, в яких відображаються пріоритетні напрями освітньої діяльності навчального закладу. План роботи затверджується педагогічною радою школи № 39.

З ініціативи учасників навчально-виховного процесу, школа №39 може розробляти Програму розвитку навчального закладу, не менше як на 5 років, яка після схвалення Радою школи затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради.

3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є Робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання відповідно до запитів батьків і учнів та з урахуванням пріоритетних напрямів освітньої діяльності школи.

Робочий навчальний план школи погоджується Радою школи і затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради.

3.3. Школа № 39 забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання, виховання й розвитку особистості дитини.

3.4. Школа № 39 працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.5. Педагогічні працівники школи № 39 самостійно обирають форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та Статуту, з урахуванням специфіки закладу, профілю навчання, державних стандартів та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

3.6. Відповідно до Робочого навчального плану, педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та сприяти здобуттю неповнолітніми освіти на рівні державних стандартів.

3.7. Школа № 39 здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

3.8. Структура навчального року та режим роботи школи № 39 встановлюються у межах часу, що передбачений Робочим навчальним планом, за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради.

3.9. Навчальний рік у школі № 39 розпочинається 01 вересня і закінчуються не пізніше 01 липня наступного року, з урахуванням навчально-виробничої та мовної практики. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, термін мовної практики дітей може бути зміненим упродовж канікулярного часу.

3.10. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів.

3.11. Тривалість уроків у школі № 39 становить: у 1 класах – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, у 5-11 – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням необхідної організації активного відпочинку, але не менше як 10 хвилин, для організації харчування учнів тривалість перерви (після другого або третього уроку) встановлюється не менше 20 хвилин.

3.12. Розклад уроків складається відповідно до Робочого навчального плану, з дотриманням санітарно-гігієнічних і педагогічних вимог, та затверджується директором школи № 39. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр, погоджується з профспілковим комітетом школи № 39 і затверджується директором.

3.13. Тижневий режим роботи школи № 39 затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, та наявності належної матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів та обслуговуючого персоналу, в школі № 39 для учнів 1-5 класів можуть створюватися групи продовженого дня або повного денного перебування.

3.14. Домашні і самостійні завдання учням 1-х класів не даються. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань із кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог, з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання у 5-11 класах даються з урахуванням педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог, психофізичних та індивідуальних можливостей учнів. Зміст, обсяг і форма виконання домашніх завдань визначаються вчителем.

3.15. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі № 39 проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

3.16. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

3.17. Дотримання порядку та дисципліни в школі № 39 регулюється Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Статутом та Кодексом честі учня.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

3.18. Школа № 39 може виконувати освітні програми, реалізовувати освітні проекти і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

IV. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ


4.1. Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до чинної системи оцінювання досягнень у навчанні, ведеться тематичний облік.

4.2. У перших класах школи № 39 дається словесна характеристика знань, умінь навичок учнів. У 2-их класах оцінювання відбувається відповідно до рішення педагогічної ради школи № 39, у 3-11 класах рівень досягнень оцінюється за дванадцятибальною системою з першого семестру, відповідно до критеріїв, які реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: початковий, середній, достатній, високий. Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів предметів інваріантної складової робочого навчального плану школи № 39.

4.3. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, які ведуться у відповідності з вимогами законодавства. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.4. За результатами навчання, учням (випускникам), які закінчили певний ступінь школи № 39, видається відповідний документ:

 • по закінченні початкової школи – табель успішності;
 • по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 • по закінченні школи № 39 – атестат про повну загальну середню освіту.

4.5. Оцінювання навчальних досягнень учнів школи № 39, проведення державної підсумкової атестації, переведення і випуск учнів, видача документів про базову та повну загальну середню освіту, нагородження випускників золотою і срібною медалями, Похвальним листом і Похвальною грамотою здійснюються відповідно до законодавства України.

4.6. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів у випускних класах, які закінчили певний ступінь навчання, відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, здійснюється шляхом їх підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим відповідним наказом Міністерства освіти і науки України. В окремих випадках учні, за станом здоров’я, з інших поважних причин, можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я України.

4.7. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють), направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації, такі учні можуть продовжувати навчання в інклюзивних класах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами, за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. Навчальні досягнення таких учнів оцінюються за обсягом матеріалу, визначеного індивідуальним навчальним планом.

4.8. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли програмний матеріал, відповідно до індивідуального навчального плану, можуть бути як виняток залишені для повторного навчання у тому ж класі, за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

4.9. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, класними керівниками, а результати державної підсумкової атестації – головою атестаційної комісії.

4.10. Порядок переведення і випуск учнів школи № 39 визначається Інструкцією про переведення і випуск учнів закладів системи  загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.

4.11. За відмінні успіхи в навчанні встановлюються такі форми морального заохочення: свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, золота медаль «За високі досягнення у навчанні», срібна медаль «За досягнення у навчанні», Похвальний лист «За високі досягнення у навчанні», Похвальна грамота «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», листи-подяки.

V. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


5.1. Учасниками навчального-виховного процесу в школі № 39 є: учні, батьки (особи, які їх замінюють), педагогічні працівники, директор та його заступники, практичний психолог, соціальний педагог, бібліотекар, інші спеціалісти школи.

5.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

5.3. Учні мають гарантоване державою право на:

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
 • вибір профілю, форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних і позакласних занять;
 • доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування;
 • участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, будь-яких форм насильства від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
 • отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
 • перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
 • повагу людської гідності, вільне вираження поглядів і переконань.

5.4. Учні школи № 39 зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками в обсязі, не меншому ніж визначено Державним   стандартом  загальної  середньої  освіти;
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його Статутом;
 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів, працівників школи;
 • виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до Статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу;
 • брати участь у різних видах трудової діяльності;
 • дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна інших учасників навчально-виховного процесу;
 • дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу, Кодексу честі учня «Школи-родини»;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

5.5. Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку, з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

5.6. Педагогічними працівниками школи № 39 повинні бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки. Не допускаються до педагогічної діяльності особи, яким вона заборонена за медичними показниками або за вироком суду.

5.7. Призначення на посаду і звільнення з посади педагогічних та інших працівників та інші трудові відносини регулюються Кодексом законів про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами. Трудові відносини між адміністрацією та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів та у формі контракту.

5.8. У разі невиконання педагогічними працівниками своїх обов’язків, порушення Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку, на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства України. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

5.9. Педагогічні працівники школи № 39 підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством. За результатами атестації педагогічних працівників, визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії), педагогічне звання тощо.

5.10. Педагогічні працівники закладу мають право:

 • самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;
 • брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу, інших органів самоврядування школи № 39, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 • мають право бути обраними до складу Ради школи, надавати пропозиції щодо поліпшення якості навчально-виховного процесу; брати участь у виробленні та прийнятті управлінських рішень;
 • обирати форми та підвищувати свою кваліфікацію;
 • навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії, отримувати її в разі успішного проходження атестації;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментально-пошукову роботу;
 • вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
 • на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонено законодавством;
 • порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

5.11. Педагогічні працівники школи № 39 зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 • нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора школи № 39;
 • сприяти розвитку та творчій самореалізації інтересів, нахилів та здібностей дітей, збереженню їхнього здоров’я, а також успішній соціальній адаптації та соціалізації;
 • сприяти зростанню іміджу школи № 39;
 • настановами та особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виконувати Статут школи № 39, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору (контракту);
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб, повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
 • готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
 • виконувати накази та доручення директора школи № 39, органів управління освітою, а також рішення органів шкільного самоврядування;
 • вести відповідну документацію.

5.12. За досягнення високих результатів у роботі для працівників установлюються різні форми морального та матеріального заохочення згідно з чинним законодавством.

5.13. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи № 39.

5.14. У школі № 39 створюється батьківський комітет як орган громадського самоврядування, який діє відповідно до чинного законодавства.

5.15. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатися до органів управління освітою, директора школи № 39, органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи № 39;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи № 39 та у відповідних державних, судових органах;
 • приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності школи № 39.

5.16. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

 • створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту школи № 39;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством України, школа № 39 може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення батьківських прав.

5.17. У школі № 39 можуть створюватися й інші органи самоврядування, представники яких мають право:

 • обирати і бути обраними до органів шкільного самоврядування;
 • очолювати учнівські об’єднання за інтересами, гуртками, секціями;
 • сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу за погодженням з адміністрацією школи №39.

5.18. Представники громадськості зобов’язані дотримуватися Статуту школи № 39, виконувати рішення органів шкільного самоврядування, захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, проводити роз’яснювальну роботу про шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

VI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ


 • Управління школою № 39 здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради. Безпосереднє керівництво школою № 39 здійснює директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну світу на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, стан здоров’я якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, який успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Директор школи № 39 та його заступники призначаються на посади і звільняються з посад начальником управлінням освіти Херсонської міської ради. Призначення та звільнення заступників директора, інших педагогічних працівників здійснюється за поданням директора, з дотриманням чинного законодавства.

 • Директор школи № 39:
 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
 • відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
 • розпоряджається, за згодою Засновника, в установленому порядку майном школи №39 та її коштами;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;
 • забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • видає у межах компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстерень;
 • за погодженням із профспілковим комітетом, затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, Посадові інструкції та функціональні обов’язки працівників школи;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками педагогічними працівниками, управлінням освіти Херсонської міської ради тощо.
  • У школі № 39 створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор школи № 39.

Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не рідше ніж чотири рази на рік.

Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • планування та режиму роботи закладу;
 • варіативної складової Робочого навчального плану;
 • переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, ефективності самоосвіти, якості впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і перспективного педагогічного досвіду;
 • участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;
 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу;
 • морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників закладу за невиконання ними своїх функціональних обов’язків.

Педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

6.4. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором школи № 39 і затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради.

6.5. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається Робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника, з дотриманням законодавства про працю.

6.6. Вищим органом громадського самоврядування школи № 39 є загальні збори, що скликаються не рідше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій :

 • працівників школи № 39 – зборами трудового колективу;
 • учнів школи другого-третього ступенів – зборами учнівських колективів;
 • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників школи № 39 – 25 чол., учнів – 25 чол., батьків і представників громадськості – 25 чол.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори мають голова Ради школи № 39, учасники загальних зборів колективу, якщо за це висловилося не менше третини загальної кількості, директор школи № 39, Засновник.

Загальні збори :

 • обирають Раду школи № 39, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора і голови Ради школи № 39;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово- господарської діяльності;
 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають Програму розвитку школи № 39;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників у межах кошторисних призначень.

6.7. У період між загальними зборами діє Рада школи № 39.

Метою діяльності Ради школи №39 є :

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • інтеграція зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо створення належних соціально-педагогічних умов навчання, виховання й розвитку учнів школи № 39, захисту їх прав і свобод, підготовки до професійного самовизначення, формування свідомої правової поведінки та активної громадянської позиції.
 • формування позитивного іміджу школи № 39;
 • дотримання принципів школоцентризму та дитиноцентризму в управлінні навчально-виховним процесом;
 • підвищення ролі громадськості в оцінюванні результатів освітньої діяльності школи.

Основними завданнями Ради школи № 39 є :

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії із сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи, сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування в учасників навчально-виховного процесу навичок здорового способу життя;
 • сприяння духовному, моральному, інтелектуальному та фізичному розвиткові учнів, набуттю ними ціннісного соціального досвіду;
 • підтримка педагогічних і громадських ініціатив щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, організації дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • ініціювання рішень щодо поліпшення виконання положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів і педагогів, сприяння пошуку та підтримці обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності родинно-шкільного виховання.

До Ради школи обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в Раді й загальна її чисельність визначаються  загальними зборами школи № 39.

Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради школи з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад Ради школи оновлюється не менше ніж на третину.

Рада школи № 39 діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності та відкритості ухвалення рішень;
 • добровільності та рівноправності членства;
 • розподілу обов’язків та особистої відповідальності.

Рада школи працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання Ради школи може скликатися її головою або з ініціативи директора школи № 39, управління освіти Херсонської міської ради, а також членів Ради. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів, за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів, вирішальним є голос голови Ради. Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту школи, в 7-денний термін доводяться до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації школи № 39 з рішенням Ради школи, створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірні питання.

До складу узгоджувальної комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

Очолює Раду школи голова, який обирається зі складу Ради. Голова Ради школи може бути членом педагогічної ради.

Головою Ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань Рада школи може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх робот визначаються Радою школи.

Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи № 39, пов’язаної з організацією навчально-виховної процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів і вдосконаленням матеріально-технічної бази.

Рада школи № 39:

 • організує виконання рішень загальних зборів;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, мови та профільності навчання;
 • спільно з адміністрацією розглядає План роботи школи та бере участь у контролі за його виконанням;
 • разом з адміністрацією, профспілковим комітетом здійснює контроль за виконанням Статуту школи № 39;
 • затверджує Режим роботи школи № 39;
 • сприяє формуванню мережі класів, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення, нагородження випускників школи № 39 золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини Робочих навчальних планів, ураховуючи можливості, потреби учнів, Програму розвитку школи та тенденції ринку праці регіону;
 • погоджує Робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує Звіт голови Ради;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 • вносить на розгляд педагогічної ради та управління освіти Херсонської міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві різноманітними формами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 • за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, бере участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи № 39;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

6.8. При школі № 39, за рішенням загальних зборів, створюються Піклувальна рада, батьківський комітет, учнівський комітет.

6.9. Метою діяльності Піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

6.9.1. Основними завданнями Піклувальної ради є:

– сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

– співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, фондами, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, діяльність яких спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у школі;

– зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної бази;

– організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

– організація та проведення заходів, спрямованих на охорону життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

– запобігання дитячій бездоглядності;

– сприяння працевлаштуванню випускників школи;

– стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

– всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та школою;

– сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

6.9.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб із представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян.

Члени Піклувальної ради обираються на загальних зборах школи № 39 шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени Піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів Піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора школи.

У випадках, коли хтось із членів Піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

6.9.3. Піклувальна рада діє на засадах:

– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

– дотримання вимог законодавства України;

– самоврядування;

– колегіальності та відкритості ухвалення рішень;

– добровільності і рівноправності членства.

Робота Піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитися також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання Піклувальної ради є правомочним, якщо  на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення Піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення Піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу школи, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами Піклувальної ради.

6.9.4. Очолює Піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів Піклувальної ради.

З числа членів Піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова Піклувальної ради:

– скликає і координує роботу Піклувальної ради;

– готує і проводить засідання, затверджує рішення Піклувальної ради;

– визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

– представляє Піклувальну раду в установах, на підприємствах та в організаціях із питань, віднесених до її повноважень.

Голова Піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам Піклувальної ради.

6.9.5. Піклувальна рада має право:

– вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, керівника школи, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної бази школи;

– залучати додаткові джерела фінансування школи;

– вживати заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи;

– стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

– брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню в установленому порядку;

– створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування

VII. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ШКОЛИ   №39


 • Матеріально-технічна база школи № 39 включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.
 • Майно школи № 39 є власністю територіальної громади міста і закріплено за ним на праві оперативного управління, відповідно до чинного законодавства.
 • Школа № 39, відповідно до чинного законодавства, користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
 • Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи № 39 проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школі № 39 внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
 • Для забезпечення навчально-виховного процесу, база школи № 39 складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного залу, бібліотеки, медичного кабінету, двох комп’ютерних кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.
 • Відповідно до рішення Херсонської міської ради від 30 травня 2005 року за № 818 та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою від 12 вересня 2005 року серія ЯЯ № 327636, школа має земельну ділянку, на якій розміщуються спортивний майданчик, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VIII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ №39


 • Фінансово-господарська діяльність школи №39 здійснюється на основі її кошторису.
 • Джерелами фінансування школи № 39 є:
  • кошти місцевого бюджету в розмірі, передбаченому нормами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
  • кошти, отримані за надання платних послуг;
  • благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
  • інші джерела, не заборонені законодавством.
 • Школа № 39 має право:
 • на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів;
 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
 • фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу;
 • за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради, укладати договори в межах повноважень на придбання товарів, виконання робіт та послуг.
 • Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі № 39 визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.
 • Звітність про діяльність школи № 39 установлюється відповідно до законодавства.

IX. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО


 • Школа № 39, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень, має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
 • Школа № 39 має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн, за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради.

X. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ № 39


 • Державний контроль за діяльністю школи № 39 здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
 • Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів управління освіти і науки обласної державної адміністрації, управління освіти Херсонської міської ради.
 • Основною формою державного контролю за  діяльністю школи № 39 є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
 • У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи № 39 з питань, пов’язаних із її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як 2 рази на рік. Перевірки із питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться Засновником відповідно до законодавства.

XI. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ШКОЛИ № 39


 • Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи № 39 приймає Засновник. Реорганізація школи № 39 відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації, за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою № 39.

 • Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи № 39, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та представляє його Засновнику.
 • У випадку реорганізації, права та зобов’язання школи № 39 переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

 

 

Херсонський міський голова                                                В. В. Миколаєнко